Terakkili Öğretmenler 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda Çalışmalarını Sundu

1402

Lise Kimya öğretmenlerimiz ve İlkokul Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimiz, bu yıl 1 – 8 Ekim tarihleri arasında Eğitimde Reform Girişimi’nin (ERG) “Görevimiz Oyun” temasıyla düzenlediği 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda (İÖK) çalışmalarını sundu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de dijital ortamda gerçekleşen 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na Kimya öğretmenimiz Asuman Okka “Kimya Laboratuvarını Eve Taşımak”; Kimya öğretmenimiz İlkay Buket Ataç Özdemir “Ağız Sağlığımızı Nasıl Koruruz” çalışmalarıyla katıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Osman Atılan ile Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi Sena Kırlangıç ise “Macera Temelli Öğrenme Modeli’’ çalışmalarıyla yer aldı.

Kimya Laboratuvarını Eve Taşımak

Kimya öğretmenimiz Asuman Okka’nın “Kimya Laboratuvarını Eve Taşımak” adlı çalışması öğrencilere evde laboratuvar deneyimi yaşatmak üzerineydi.

Laboratuvar çalışmaları, öğrencilere kimya eğitiminde öğrendikleri mikro düzeydeki değişimlerin makro düzeyde nasıl gözlendiğini görebilecekleri yapay bir yaşam alanı sunar. Bu doğrultuda öğretmenimiz, özellikle pandemi koşullarında laboratuvarda çalışma deneyiminden mahrum kalan öğrenciler için kimya laboratuvarlarını eve taşımayı hedefledi. 11. sınıf kimya ders içeriğinde yapılabilecek deneylerin ev ortamında öğrencilerin ulaşamayacağı kimyasalları içerdiğini, ulaşsalar bile önemli güvenlik sorunlar yarattığını da göz önünde bulundurarak, evde yapılabilecek kadar basit ama konuyu anlamalarını sağlayacak kadar derinlikli, gözlem yapma-veri toplama-sonuçları yorumlama becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak nitelikte bir “ev deneyi” tasarladı. Böylece öğretmenimiz, basit olanı bulma zorluğunu aşarak, öğrencilere evlerinde bir laboratuvar deneyimi yaşattığı bir uygulama gerçekleştirdi.

Ağız Sağlığımızı Nasıl Koruruz

Kimya öğretmenimiz İlkay Buket Ataç Özdemir’in, öğrencilerin disiplinler arası ilişkiler kurabilecekleri, günlük hayatla ilişkilendirilmiş örnek bir ders planı geliştirmeyi hedefleyen “Ağız Sağlığımızı Nasıl Koruruz” çalışması, analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesine yönelik sınıf içi tartışma aktivitesi (argümantasyon) içeriyor.

Öğretmenimiz bu çalışmayı yaparken, günlük hayatta kullanılan asitler ve bazlar ile ilgili öncelikle öğrencilerin günlük hayatla ilişki kurabilecekleri, araştırma yapmalarına olanak sağlayan bir problem üzerinden yola çıktı. Etkinliğin başında öğrencilere ağız sağlığına ve sağlığa zararlı olan yiyeceklerle ilgili sorular sordu ve yiyeceklerin asidik, bazik ya da nötr olduklarını belirleyecek bir yöntem araştırmalarını istedi.

Öğretimin diğer aşamasında öğrenciler indikatörler ile ilgili bir deney yaparak gündelik hayatta kullandıkları bazı yiyeceklerin asidik, bazik ya da nötr olduklarını belirledi. Daha sonra öğrenciler deneyden elde ettikleri bulguları, gözlemleri ve bilgi kartlarını kullanarak günlük yaşamımızdaki asit ve bazların özellikleriyle ilgili bilimsel bir tartışma yaptı.  Bir diş doktorunu da dinleyen öğrenciler, etkinliği bir poster çalışmasıyla tamamladı.

Macera Temelli Öğrenme Modeli

İlkokul Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Osman Atılan ile Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi Sena Kırlangıç ise “Macera Temelli Öğrenme Modeli’’ adlı bu çalışmayla ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kişisel ve kişiler arası ilişki becerilerinin gelişimine etkisini incelemeyi hedefledi.

Atılan ve Kırlangıç bu modeli, Beden Eğitimi derslerinde model temelli yaklaşımlar kullanılmasının, öğrencilerin derste edindikleri bilgi, tutum ve davranışları dersin ötesine aktarabilme konusunda önemli katkılar sağladığı görüşünden hareketle geliştirdi.

Öğrenci merkezli bu öğretim çalışması, öğrencilere kişisel ve kişiler arası beceriler kazandırmak ve duyuşsal alan becerilerini geliştirmek üzere planlanmış etkinlikleri içeriyor. Bu model, öncelikle beden eğitimi ve spor dersinde iletişim, iş birliği, güven ve problem çözme temalarına uygun olarak pedagojik adımlar uygulandı. Bu temalar doğrultusunda öğrenciler,  hikaye yazdı, çizim günlüğü yaptı. Hikâyeler ve çizim günlüklerindeki anlamları açığa çıkarmak üzere öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, tartışma seanslarındaki öğrenci görüşleri ve araştırmacının uygulama sürecinde tuttuğu alan notları araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturdu.

Bulgular, Macera Temelli Öğrenme Modeliyle katılımcı ortaokul öğrencilerinin doğru iletişim kurmalarına, işbirliği içinde çalışmalarına, yardımlaşma, karar verme ve sorumluluk becerilerinin gelişmesine, problem çözme konusunda gelişim göstermelerine, kendilerine olan öz benlik ve özsaygı kavramlarına olumlu katkılar sağladığını ortaya koydu.