Terakkili Öğrencilerin STEM Çalışmaları

2639

Her iki yerleşkemizden ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz, 29 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında “Ses Yalıtımlı Cisim Yapıyoruz” adlı bir STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs)* uygulaması yaptı. Matematik ve Fen Bilimleri dersinde gerçekleştirdikleri bu STEM çalışmasıyla Terakkililer, çevremizde oluşan ses kirliliğine çözümler bulmayı amaçladılar.

Öğrencilerimiz Matematik dersinde 6000 cm3 hacme sahip prizmalar yaptı. Sonra, gruplar halinde olası kenar uzunluklarını belirleyip taslak çizimlerini gerçekleştirdi ve cisimlerinin yüzey alanlarını hesapladılar. Ardından kendilerine verilen malzemelerle cisimlerini oluşturdular.

Fen Bilimleri dersinde kutularının içine ses cihazı yerleştirdiler ve mobil cihazlarına yüklemiş oldukları “Desibelmetre” uygulamasıyla kutularının yalıtımsız ses düzeylerini ölçtüler. Cisimlerin iç yüzeylerini seçecekleri bir yalıtım malzemesi ile kapladılar ve tekrar ses düzeylerinin ölçümlerini gerçekleştirdiler. Kullandıkları yalıtım malzemelerine göre maliyet hesabını yaptılar. Elde ettikleri verileri istatistiksel gösterim biçimleriyle ifade ettiler. Kullandıkları yalıtım malzemelerinin ve maliyet hesaplamalarının sonuçlarına göre ürünlerini diğer gruplarla karşılaştırdılar.

Tüm bu çalışmalardan sonra öğrencilerimiz, mühendislik tasarım aşamalarından olan tekrar dizayn aşamasını gerçekleştirmek için ses yalıtımlı cisimlerini değerlendirdiler. Tekrar dizayn etseler neleri değiştireceklerini, neyi iyi neyi eksik yaptıklarını sorguladılar. Üretip test ettikleri ses yalıtımlı cisimlerle Fen ve Matematik derslerinin birbiriyle ve günlük hayatla ilişkisini fark ettiler.

Levent Yerleşkemizden ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz ise mayıs ayının ikinci haftası Matematik derslerinde “Bungee Jumping” isimli bir STEM çalışması yaptı. Bu çalışmanın amacı, günlük hayattan bir problem modeli seçerek aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkene ait denklemi oluşturmak.

Öncelikle, gruplar halinde çalışan öğrencilerimize farklı doluluklarda su şişeleri ve paket lastikleri verildi. Öğrencilerimiz bu lastiklerin bir ucunu su şişesine bağladı, diğer ucunu atışı gerçekleştirecekleri yerin kenarına yerleştirerek şişelerin serbest düşüş yapmasına izin verdiler. Düşüş işlemini bir kaç defa yaparak, şişenin düştüğü maksimum mesafeleri mezura ile ölçerek ortalamasını not aldılar. Aynı işlemi uç uca eklenen lastiklerle, lastik sayısını 2, 3, 4, 5, 6’ya çıkararak tekrar ettiler. Yaptıkları deneyler sonucunda, kullanılan lastik sayısı ve şişenin düşme mesafesi arasındaki ilişkiyi, önce tablolarına yazdılar, ardından da elde ettikleri sıralı ikilileri koordinat düzlemlerinde işaretlediler. İşaretledileri noktalardan geçen en uygun doğruya ait grafiği çizerek, doğrunun y=ax+b şeklindeki denklemini yazdılar.

Daha sonra öğrencilerimiz, buldukları denklem sayesinde önceden belirlenmiş bir mesafede kullanılacak lastik sayısını belirleyerek, en iyi bungee jumping tasarımını yapmaya çalıştı.

“8 ve 7. Sınıflar katı arasında belirlenen 424 cm’lik mesafede en ideal bungee jumping hareketi için kaç lastik kullanmalıyız?” sorusunun cevabını oluşturdukları denklemi kullanarak buldular. Buldukları denkleme göre, belirledikleri miktardaki lastikleri uç uca birleştirerek ideal bungee jumping atışını gerçekleştirdiler. Yere çarpmadan, yere en yakın değme mesafesine ulaşan çalışmalar, başarılı olarak nitelendirildi.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi, teorik bilgilerin uygulanması ve ürüne dönüştürülmesine yardımcı olur. STEM yaklaşımı, çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırır ve onların, bilgileri somut olarak hayata geçirmesini sağlar.