Terakkili Delegeler İsviçre’yi Temsil Etti

2354

Levent Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 17-20 Ekim tarihleri arasında Hisar Okullarında gerçekleşen Hisar JMUN Konferansı’na katıldı. Bu konferansta öğrencilerimiz, “Küresel Dünyada Özgürlükleri Korumak” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde ülkeleri İsviçre’nin delegesi olma rolünü üstlenerek Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin rol üstlendiler.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN kulübünde öğrencilerimiz kulüp çalışmalarımız boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştı.

Terakkili delegeler konferansta şu konuları tartıştılar: Silahsızlanma Komitesi’nde “Güney Amerika’da Silah Ticaretinin Önlenmesi” , Ekonomi Komitesi’nde “Uluslararası ticaret koruması ve küresel ekonomik büyümenin önündeki engeller”, Çevre Komitesi’nde “Amazon’da Ormansızlaşma”, Yardımseverlik Komitesi’nde “Sovyet sonrası devletlerde insan kaçakçılığı ile mücadele için tedbir bulmak”, Politika Komitesi’nde “Katalonya’nın bağımsızlık iddiaları meselesi”, Yasal Komite’de “Çokuluslu Şirketlerin, kurumsal sosyal sorumluluğun olmaması veya ihlal edilmesine karşı yasal sorumluluğu”, Uyuşturucu ve Suç Komitesi’nde “Uyuşturucu üretiminde kullanılan yasadışı mahsullerin ortadan kaldırılması”, Eğitim Komitesi’nde “Engelli öğrencilerin dışlanması sorununu çözme”, Sağlık Komitesi’nde “Beslenme ile ilgili hastalıkları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için önlemler almak”, Sürdürebilirlik Komitesi’nde “Afganistan’da temiz su kullanılabilirliğinin sağlanması”, Kentleşme Komitesi’nde  “Göçmenlerin kentsel alanlarda iş gücüne entegrasyonunu teşvik etmek”, Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nde “Kırsal Alanlarda Yaşayan Kadınlar İçin Ekonomik Paritenin Geliştirilmesi”, İnsan Hakları Konseyi’nde “Küreselleşen dünyada gazetecilerin güvenliğini sağlamak”, Ekonomik ve Sosyal İşler Konsey’inde “İş gücünün kurumsal sömürüsü sorunu”.