Terakkili Öğretmenler 7. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda Sunum Yaptılar

1883

İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimiz, Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonunun “Eğitimde Dijital Dönüşüm” temasıyla 10 Nisan Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirdiği 7. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunum yaptılar.

Tepeören Yerleşkemizden ilkokul sınıf öğretmenlerimiz Melike Kutlu ve Gülin Yıldız, “Uzaktan Öğretimde Okuma-Yazma Süreci” başlıklı asenkron sunumda, 1. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdikleri okuma-yazma sürecini ve bu süreci kolaylaştırma adına kullandıkları dijital platformları anlattılar. Okuma-yazma sürecinde öğrenciyi sürece dahil etmek, etkileşim sağlamak amacıyla kullanılan Wordwall, LearningApps, Pear-Deck, Flipbook, TeacherMade gibi araçları tanıtarak ve bu platformlar üzerinden hazırladıkları etkinlik örneklerini paylaştılar. 1.sınıf seviyesinde geri bildirimin öneminden yola çıkarak Google araçlarından Classroom’u etkili şekilde kullanmanın sürece olumlu katkısı olduğu üzerinde durdular.  Sunum sonunda öğrencilerin fiziksel, psikolojik, akademik ve sosyal programlar ile olası tüm değişikliklere adapte olabilecek şekilde okuma-yazma çalışmalarını tamamladıklarını belirttiler.

Tepeören Yerleşkemizden ilkokul 3. sınıf öğretmenlerimiz Asuman Tuncer ve Yeşim Hazneci  “Uzaktan Öğretim Sürecinde Geri Bildirimin Önemi ve Uygulama Örnekleri” başlıklı asenkron bir sunum yaptı. Öğretmenlerimiz, uzaktan öğretim sürecinde, öğrenci performansını artıran en etkili yöntemlerden biri olan “Geri Bildirim”e dair farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi. “Geri bildirim” ve “ileri bildirim” kavramlarının yer aldığı sunumda, senkron ve asenkron öğrenme dilimlerinde nasıl ve hangi sıklıkla geri bildirim verildiğinin sürece katkısının üzerinde durularak; öğrenci ile iletişimde kullanılan destekleyici eğitim teknolojileri materyalleri (H5P- Wizer Me- Google Classroom- Pear Deck- Quizizz- Padlet- Whiteboard.fi-  Wordwall) ve örnek uygulamaları paylaştılar.

Levent Yerleşkemizden ilkokul Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimiz Osman Atılan “Beden Eğitimi ve Spor Dersinde, Teknoloji Kullanımı, Çevrim İçi Araçlarla Ders Tasarımı Örnekleri ” sunumunda, Beden Eğitimi derslerinde kullanılan öğrenim yönetim sistemimiz olan Moodle ile birlikte, Pear Deck, Nearpod, Google Araçları (Jamboard,Formlar,Classroom,Slaytlar), Padlet, MindMeister, Canva,  Mentimeter, Genially, Wordwall,Kahoot, Learning Apps, Vimeo-Chatter Pix   araçları ile ünite tasarımı ve disiplinlerüsütü tema bağlantılarını anlattı. Senkron ve asenkron uygulamaların bir swot analizini de paylaşan öğretmenimiz, işbirlikçi ve etkileşimli ders tasarımları oluşturarak, öğrenciyi özne yerine koyma ve derse aktif katılım sağlaması yönünde çağdaş bir yaklaşımla nasıl planlama yaptığının örneklerini paylaştı. Kazanımlara yönelik olarak yapılandırdığı değerlendirme araçlarından da örnekler sunan öğretmenimiz, önerileri ile sunumunu tamamladı.

Levent Yerleşkemizden Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz Pınar Yıldız ve Aşkın Önsal, her iki yerleşkemizde 6. sınıflarda uygulanan sınıf içi etkinlikte öğrencilerimizin oluşturdukları ürünleri ve proje aşamalarını sundular. Sunumda, derslerde etkileşimli olarak uygulanan dünya iklimleri, küresel iklim değişikliği, günlük hayatımıza etkileri temalarının, Genially ve Google slayt sunumları ile nasıl uyguladıklarını, Word Wall pekiştirme etkinlikleri ile de nasıl ölçme değerlendirme yaptıklarına yer verdiler. Ardından temayla ilgili öğrencilerimizin çeşitli web 2.0 araçlarıyla oluşturdukları afiş, video, canlandırma, kamu spotu, karikatürlerden emaze programıyla oluşturulan sanal sergiye yer vererek sunumlarını tamamladılar.

Levent Yerleşkemizden matematik öğretmenlerimiz Pınar Samur, İlkay Duygu Karaarslan ve Tepeören Yerleşkemizden matematik öğretmenimiz Ahmet İlkay Beder, “Uzaktan Eğitimde Etkileşimli Sınıflar” sunumlarında, 5. sınıf matematik derslerinde sıklıkla kullanılan Jamboard ve Nearpod araçları ve Teacher Made uygulamasının nasıl kullanıldığını anlattılar. Yapılan çalışmaların derslere nasıl entegre edildiğine dair örnekleri aktardılar. Bu tarz dijital araçların öğrencilerin aktif öğrenmesine ve anında dönüt alabilmesine yardımcı olduğu, öğrenci-öğrenci ve öğrenci materyal arasındaki etkileşime nasıl katkı sağladığını aktardılar.

Levent Yerleşkemizden matematik öğretmenlerimiz Bahar Yüksel ve Seda Özcan, “6. Sınıf Matematik Derslerinde Etkileşim ve Dönüt” sunumunda, matematik derslerinde kullanılan H5P, Pear Deck, Nearpod, Teacher Made, Google Slide, Google Form, Padlet, Edpuzzle, MindMeister, Wizer.Me ve Whiteboard.fi dijital araçları ile geliştirilmiş öğrenme tasarımları ve geri bildirim yöntemlerini anlattılar. Kullanılan bu tarz farklı uygulamalar sayesinde, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının ve derse ilgilerinin arttığı, ön bilgilerin hatırlanmasında, eski ve yeni öğrenilen kavramlar arasında ilişki kurulmasında bu araçlarla geliştirilmiş öğrenme tasarımlarının katkı sağladığını belirttiler. Öğrencilerin etkileşimli ve dönüt alabildikleri materyalle baş başa kaldıkları materyaller kullanıldığında, öğrencilerde öz yeterlilik becerilerinin de geliştiğine dair gözlemlerini ifade ettiler.

Levent Yerleşkemizden matematik öğretmenlerimiz Burçak Sürmeli, Doğuş Gökdemir, Bagiye Sarıyar ve Tepeören Yerleşkemizden matematik öğretmenimiz Özlem Çelik, “DOKUZDA ÜÇ – Uzaktan Öğretimde Matematik Projelerini, Web 2.0 Araçları ile Oluşturma ve Takibini Yapma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğretmenlerimiz bu sunumda, uzaktan öğretimde projelerin farklı yaklaşımlarla hazırlanması gerekliliğinden yola çıkarak 7. sınıflar düzeyinde ilk dönem uygulanan projenin içeriği ve değerlendirme sürecini paylaştılar. Bu proje görevinde, öğrencilerden 3×3’lük bir menüden “XOX” mantığı ile üç farklı görev seçmeleri ve bir matematik konusunu kendi becerilerine uygun olarak farklı sunuş yolları ile ele almalarını beklediler.  Matematik temalı olmak şartıyla eleştiri yazısı, makale, şarkı sözü veya drama yazdıkları,  röportaj yaptıkları, interaktif oyunlar tasarladıkları veya dijital ölçme ve yarışmalar hazırladıkları, konu anlatım videosu çektikleri, afişler tasarladıkları bu çok yönlü proje sayesinde öğrencilerin matematik dersinden proje almaya daha istekli oldukları gözlemlediklerini paylaştılar. Bu çalışma; Wordwall, Pawtoon, Canva, Pictochart, Kahoot, Google Forms  vb.  web 2.0 ve google  araçları içeren, uygulanması, takibi, dönüt verme olanakları ile ideal sayılabilecek bir proje örneği oldu.

Tepeören Yerleşkemizden matematik öğretmenimiz Ahmet İlkay Beder, “Samsung AR ile Emoji Kullanarak Matematik Derslerinde Etkileşimli Video” başlıklı asenkron sunumda, 5 ve 6. sınıf seviyelerinde Samsung AR kullanarak hazırlanan emoji video içeriklerinin hazırlık ve yapım aşamasını anlattı. Aynı zamanda bu içeriklere etkileşim katmak için kullanılan Edpuzzle ve H5P araçlarını tanıttı ve bu iki uygulamanın güçlü ve zayıf yönleri karşılaştırdı.  Sunum içeriğinde derslerde video kullanımının hangi başlıklar altında ve ne amaçla olabileceği konusunda fikirler de yer aldı.

Tepeören Yerleşkemizden matematik öğretmeni Özlem Çelik ile Levent Yerleşkemizden matematik öğretmenleri Bagiye Sarıyar, Doğuş Gökdemir ve Burçak Sürmeli, “Online Eğitimde Senkron ve Asenkron Derslerde Uygun Web 2.0 Araçları Kullanarak Ölçme ve Dönüt Verme” başlıklı asenkron bir sunum yaptı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin eksik kazanımlarına dair farkındalıklarını artırmanın, geliştirici süreç ve sonuç odaklı geri bildirimler vermenin, öğrenci iletişimi ve veli işbirliği için bilgilendirmeleri zamanında ve yapıcı bir şekilde yapmanın önemi üzerinde durdular. Bu kapsamda, matematik derslerinde yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizin kullanmak için seçtikleri web 2.0 araçlarını, öğrenciye geri bildirim vermedeki etkileri ve kullanım kolaylıkları açısından ele aldılar. Sunum içeriğinde, ölçme aracının senkron derse mi asenkron derse mi uygun olduğu, anlık ölçme ve değerlendirme imkanı tanıyıp tanımadığı, bireysel mi yoksa toplu dönüt için mi uygun olduğu gibi pek çok alt başlığa yer verdiler. 2020-2021 öğretim döneminde 7. sınıflar düzeyinde kullanılan ölçme araçlarının avantaj ve dezavantajlarını kıyaslamalı olarak değerlendirdiler.

Levent Yerleşkemizden matematik öğretmenimiz Aylin Kobal ise tasarımını ve uygulamasını yaptığı “Teknoloji destekli 5E modeline uygun geometri dersleri” adlı çalışmasını sundu.

Bu sunumda teknoloji destekli 5E öğrenme döngüsü modeline uygun hazırlanmış geometri derslerinden örnekler verdi. 10. sınıf çokgenler, dörtgenler konularına ait ders planları ve uygulanan derslerin içerikleri paylaştı. Derslerde dinamik geometri yazılımı olan geogebra kullandığını ve bu yazılımı öğrencilere de öğrettiğini anlattı.

Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen matematik derslerinde öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılmalarını sağlamak ve öğretmen tarafından öğrencilere etkili geri dönüş yapabilmesi için derslerin web2.0 araçları ile zenginleştirildiğini; Nearpod, Google Form, Padlet, Edpuzzle, H5P ve Thinglink gibi uygulamalar da kullanıldığını belirtti. Öğrencilerinizin çalışmalarını da paylaştı.