Lise IBDP Öğrencilerimiz Kimya Projelerini Uluslararası Konferansta Sundu

749

Levent Yerleşkemizden lise IBDP öğrencilerimiz, XXI Century Integration IB World School’un IB PYP, MYP ve DP öğrencileri için 11 Şubat Cumartesi günü düzenlediği çevrim içi “Children for a Better World: Innovation and Development (Daha iyi bir Dünya için Çocuklar: Yenilik ve Gelişim)” konferansında bir sunum yaptılar.

Öğrencilerimiz bu sunumda Chemistry Standard Level (Kimya Standart Seviye) dersi için hazırladıkları “An Innovation (Alternative method) for the Production of Bioethanol from Biomas Wastes in an Environmental Friendly Way (Biyomas Atıklarından Biyoetanol Üretimi İçin Çevre Dostu Bir Yenilik (Alternatif Yöntem)” adlı kimya projelerindeki deneyi bir sunumla anlattılar. Levent Yerleşkemizden lise 11 IB H sınıfı öğrencilerimiz Cem Koçak, Berat Öztürk ve Tuana Ağrikli, sunumlarını “Why is there a need for innovation? Justify your answer. (Yeniliğe neden ihtiyaç vardır? Cevabınızı gerekçelendirin.)” sorusu doğrultusunda hazırladılar.

Öğrencilerimizin Kimya projeleri kapsamında gerçekleştirmiş oldukları ön işlem, hidroliz ve fermantasyon aşamalarından oluşan deneyin amacı, normalde mısır veya şeker pancarıyla elde edilen biyoetanolü, marul atıklarını kullanarak olabilecek en verimli şekilde üretmektir. Böylece, sadece biyoetanol yapımında kullanabilmek için kullanılan verimli tarım alanlarını daha farklı uğraşlar için değerlendirebilmesi hedeflenmiştir. Deneyin sonucunda 100 gram selülozik atıktan 43-47 mL biyoetanol elde edilmiştir. Okul laboratuvar şartları ve işlem basamaklarında kayıplar olacağı göz önünde bulundurulursa, bu çalışmada elde edilen oran başarılı görülmektedir.

Rusya’nın başkenti Moskova şehrinde bulunan XXI Century Integration IB World School’un gerçekleştirdiği bu konferansta öğrenciler, bu senenin temaları innovation ve development (yenilik ve gelişim) konularında Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ya da aşağıdaki sorulardan birini seçerek sunumlarını şekillendirdi.

1- What is innovation for you? (Size göre yenilik nedir?)
2- Evaluate the consequences of the development of innovations. (Yenilikte yaşanan gelişimin sonuçlarını değerlendiriniz.)
3- Discuss the problems related to the development of innovations.(Yenilik gelişiminin yaratabileceği sorunları tartışınız.)
4- Why is there a need for innovation? Justify your answer. (Yeniliğe neden ihtiyaç vardır? Cevabınızı gerekçelendirin.)
5- What is required for innovation? (Yenilik için nelere ihtiyaç vardır?)
6- Does a new idea always involve risk? Discuss with reference to the developments in a particular field. (Yeni fikirler her zaman risk içerir mi? Spesifik bir alandaki yenilikler çerçevesinde tartışınız.)
7- Is development possible without innovation and is innovation possible without development? (Yenilik olmadan gelişme mümkün mü ve gelişme olmadan yenilik mümkün mü?)
8- Should ethics guide scientific progress? (Etik, bilimsel süreci rehberlik etmeli mi?)
9- Should a person who created a product be held responsible for the consequences of its application?(Bir ürünü yaratan bir kişi uygulamasının sonuçlarından sorumlu tutulmalı mı?)
10- Do established values change in the face of new knowledge? (Kurulan değerler yeni bilgiler karşısında değişir mi?)
11- How does technology transform human cognition? How does it transform society in general? (Teknoloji insan algısını nasıl dönüştürür? Toplumu genel olarak nasıl dönüştürür?)
12- Are we living in what some are calling the “fake innovation era”? Discuss this with reference to fraud, scams and misrepresentation in science and technology. (Bazılarının “sahte inovasyon çağı” dediği bir dönemde mi yaşıyoruz? Bunu bilim ve teknolojideki dolandırıcılık, dolandırıcılık ve yalan beyana atıfta bulunarak tartışın.)
13- When, if ever, are they going to invent a time machine? Do we really need one? (Zaman makinesi icat edilecek mi? evet ise ne zaman?)

Öğrencilerimizin sunumunu buradan izleyebilirsiniz.